Saltar apartados

Pràcticum

Informació General

Les assignatures PRÀCTICUM del Grau en Infermeria es realitzen en els centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats , on l'estudiant puga adquirir les competències de la titulació.

Per a cada assignatura Pràcticum s'assignarà a l'alumnat un període, centre, unitat, professor i tutor/a a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM . L'horari de realització estarà en funció de l'organització del centre de pràctiques i en la mesura del possible se seguirà el torn laboral del tutor/a assignat.

L'assignació de tutor/a podrà efectuar-se en alguns casos el mateix dia de començament de la pràctica.

Organització i Manual del Tutor

Els responsables en la gestió i procés de les assignatures Pràcticum són:

 • Coordinadora de la titulació i de la matèria Pràcticum: Prof. Eva M. Gabaldón Bravo
 • Responsable gestió administrativa: M. Carmen Bernabeu González
 • Professorat responsable d'assignatura (consulteu més avall en "Guies acadèmiques"): S'encarrega de la coordinació docent del professorat de l'assignatura, així com de l'emplenament i actualització de la guia acadèmica. També és responsable del tancament i signatura d'actes de qualificació de l'alumnat.
 • Coordinador/a del centre de pràctiques (consulteu més avall en Guies Docents): S'encarrega de la gestió de les places (tutors/es) en les unitats dels centres de pràctiques en coordinació amb la Facultat i la Direcció del Centre de Pràctiques.
 • Professorat responsable de l'estudiant en el centre de pràctiques: S'encarrega d'orientar l'estudiant en els objectius que ha de complir, i d'avaluar.
 • Tutor/a Infermer/a responsable de l'estudiant en la unitat de pràctiques: S'encarrega de tutoritzar en la formació pràctica i avaluar l'estudiant a través de l' APLICACIÓ PRÀCTICUM . (Consultar ací el Manual del Tutor/a ). Certificat de Tutorización: Una vegada finalitzat el curs acadèmic -a partir de setembre/octubre del següent curs, podrà sol·licitar-ho a través de e-Administració, dins de TRÀMITS, desplega DOCÈNCIA I RECERCA i entra en CERTIFICAT DE TUTELA DE PRÀCTIQUES. Qualsevol incidència detectada en el certificat, haurà de dirigir-se a la Facultat.

Guies docents

4t Curs
27039 Pràcticum X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
27041 Pràcticum XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
27042 Pràcticum XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
27044 Pràcticum XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades II

2n Curs
27014 Pràcticum I Infermeria comunitària I
27015 Pràcticum II Infermeria comunitària II
27018 Pràcticum III Salut i cures d'infermeria en cicle vital
27017 Pràcticum IV Fonaments d'infermeria i cures d'infermeria de l'adult
27046 Pràcticum XIV Cures d'infermeria de l'adult I (Grup de matrícula 1 i 2)
27047 Pràcticum XV  Cures d'infermeria de l'adult I

3r Curs
27022 Pràcticum V Cures al xiquet
27023 Pràcticum VI Cures a la mare
27026 Pràcticum VII Cures d'infermeria de l'adult II
27027 Pràcticum VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 Pràcticum IX Cures d'infermeria de l'adult II
27046 Pràcticum XIV  Cures d'infermeria de l'adult I (Grup de matrícula 3 i 4)
27047 Pràcticum XV  Cures d'infermeria de l'adult I

Períodes de realització per al curs 2018-19

A cada estudiant s'assigna un període en cada Pràcticum.

4t Curs (Segon Semestre)

Període 1: del 28/01/2019 al 21/02/2019
Període 2: del 22/02/2019 al 21/03/2019
Període 3: del 22/03/2019 al 17/04/2019
Període 4: del 30/04/2019 al 28/05/2019

Assignatures
PRÀCTICUM X Cures d'infermeria en unitats especialitzades I
PRÀCTICUM XI Cures d'infermeria en salut mental i intervenció comunitària
PRÀCTICUM XII Cures d'infermeria en geriatria i cures pal·liatives
PRÀCTICUM XIII Cures d'infermeria en unitats especialitzades II

2n Curs (Segon Semestre)
 
Període 1: del 28/01/2019 al 21/02/2019
Període 2: del 22/02/2019 al 21/03/2019
Període 3: del 22/03/2019 al 17/04/2019
Període 4: del 30/04/2019 al 28/05/2019
Període 5: del 29/05/2019 al 21/06/2019

Assignatures
27014 PRÀCTICUM I Infermeria comunitària I
27018 PRÀCTICUM III Salut i cures d'infermeria en el cicle vital
27017 PRÀCTICUM IV Fonaments d'infermeria i cuidados de infermeria de l'adult I
27046 PRÀCTICUM XIV Cures d'infermeria de l'adult I
27047 PRÀCTICUM XV Cures d'infermeria de l'adult I

3r Curs (Primer i Segon Semestre)
Primer Semestre
Període 1: del 06/11/2018 al 30/11/2018
Període 2: del 03/12/2018 a l'11/01/2018

Assignatures
27026 PRÀCTICUM VII Cures d'infermeria de l'adult II
27046 PRÀCTICUM XIV Cures d'infermeria de l'adult I

Segon Semestre
Període 1: del 28/01/2019 al 21/02/2019
Període 2: del 22/02/2019 al 21/03/2019
Període 3: del 22/03/2019 al 17/04/2019
Període 4: del 30/04/2019 al 28/05/2019
Període 5: del 29/05/2019 al 21/06/2019

Assignatures
27022 PRÀCTICUM V Cures al xiquet
27023 PRÀCTICUM VI Cures a la mare
27027 PRÀCTICUM VIII Cures d'infermeria de l'adult II
27028 PRÀCTICUM IX Cures d'infermeria de l'adult II
27047 PRÀCTICUM XV Cures d'infermeria de l'adult I

 

RECUPERACIÓ dia: L'alumnat només podrà faltar algun dia per causa motivada i justificada documentalment al professor/a i tutor/a extern. La recuperació d'aqueix dia podrà ser en dissabte o a partir de la finalització de l'últim practicum. En tot case la data serà consensuada entre l'alumnat, professorat i tutor/a.

Període vacacional i dies festius:

 • 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
 • Pendent: Jornada d'Estudiants de la Facultat
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • 8 de desembre: la Puríssima
 • del 22 de desembre al 6 de gener: període vacacional de Nadal
 • 19 de març: Sant Josep
 • del 18 al 28 d'abril: període vacacional de Setmana Santa
 • 29 d'abril: Sant Vicent Ferrer
 • 1 de maig: Dia del Treball
 • 2 i 3 de maig: Santa Faç
Període extraordinari:  Només serà possible sempre que la Facultat considere l'excepcionalitat de l'estudiant. L'estudiant realitzarà la consulta personal en Secretaria (Pràctiques i Mobilitat) de la Facultat.

Orientació a l'alumnat

Assistència a la JORNADA D'ORIENTACIÓ: En cada curs acadèmic s'establirà una Jornada d'Orientació sobre el Pràcticum (normativa, aplicació Pràcticum, selecció i adjudicació de centre, etc.).

JORNADA D'ORIENTACIÓ AL PRÀCTICUM curs 2018-19 :

DIA: 11/09/2018
LLOC: Saló d'Actes de l'Aulari II
HORA:
- Estudiants matriculats d'assignatures de 4t curs de 11'00 h a 12'00 h
- Estudiants matriculats d'assignatures de 3r curs de 12'00 h a 14'00 h
- Estudiants matriculats d'assignatures de 2n curs de 14'00 h a 15'00 h

TRÀMITS segons normes de la UA (ex. discapacitat, accident, etc):

Circumstàncies que condicionen la realització dels Pràcticum (ex. discapacitat): Des del moment de la seua matriculació l'alumnat haurà de sol·licitar Adaptació Curricular (CAU). Per a qualsevol dubte, contactar amb la Secretaria de la Facultat.

Circumstàncies sobrevingudes durant la realització del Pràcticum: L'alumnat haurà de contactar amb les persones implicades en la seua formació pràctica (el seu professor/a i el seu tutor/a assignat/a en l'Aplicació) que han de resoldre segons les circumstàncies, documentació aportada per l'alumnat i els recursos disponibles del centre.

SELECCIÓ i ADJUDICACIÓ de places

SELECCIÓ DE CENTRES DE PRÀCTIQUES:

Es realitzarà a través de l'Aplicació Pràcticum entrant en cada assignatura. El termini serà: de l'11 al 27 de setembre 2018 .

Els Pràcticums I, II i III (2n curs) es realitzen en unitats d'Atenció Primària (Centres de Salut) depenents orgànicament del Centre de Pràctiques (Departament de Salut). L'estudiant seleccionarà els centres de pràctiques (Departament de salut) en ordre idèntic en totes les assignatures.

Els Pràcticums  IV a IX i XIV i XV (2n i 3er curs) es realitzen en unitats d'Atenció Especialitzada (planta/unitat) depenents orgànicament del Centre de Pràctiques (Hospital / Institució). L'estudiant seleccionarà els centres de pràctiques (Hospital / Institució) en ordre idèntic en totes les assignatures.

Els Pràcticums X a XIII (4rt curs) es realitzen en unitats d'Atenció Especialitzada (planta/servei) depenents orgànicament del Centre de Pràctiques (Hospital / Institució). L'estudiant seleccionarà els centres de pràctiques (Hospital / Institució) en cada assignatura.

L'alumnat d'Infermeria que es marxa fora de la UA sota un programa de Mobilitat, haurà de seleccionar com a prioritat 1 el Centre de Pràctiques "Mobilitat" o la Universitat de destí en aquelles assignatures que realitzarà fora de la UA i en la resta d'assignatures que realitzarà ací seleccionarà els centres de pràctiques de preferència.

ADJUDICACIÓ DE CENTRE I UNITAT :

Pràcticum I, II i III : en Consultoris / Centres de Salut.
S'adjudicarà el Centre de Salut mitjançant crida en aula per ordre de nota mitjana del vostre expedient acadèmica. (La nota mitjana és calculada per la Universitat, segons la fórmula establida en la Normativa Acadèmica).

REUNIÓ per a l'adjudicació de Centre de Salut:
Dia: 05/11/2018
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Salut
Hora: Consulta la franja horària en la qual et correspon venir, en l'enllaç que t'enviarem al teu webmail uns dies abans de la data de reunió.

L'alumnat ha de portar la seua llista de preferències de Centres de Salut per a l'adjudicació en el moment de la crida. (Consulta ubicació i transports públics per a fer la teua llista i agilitzar el procés d'adjudicació). Es podrà consultar les adjudicacions conforme es vaja realitzant l'assignació en GoogleDrive (s'envia al teu webmail l'enllaç a aquest fitxer).

A l'alumnat que no estiga present en el moment de la crida, se li assignarà una de les places sobrants una vegada finalitzat el procés.

Pràcticum IV a IX i XIV i XV (2º i 3er curs) : en Hospital o altres centres.
L'alumnat de 2n i 3er curs haurà de triar per a totes les assignatures els mateixos centres de pràctiques i en el mateix ordre (sempre que siguen oferits en l'assignatura). La Facultat adjudicarà en cada assignatura el mateix centre de pràctiques en la mesura del possible, depenent del nombre de places i assignarà unitat de forma aleatòria. Si l'estudiant realitza una selecció diferent en alguna assignatura, la Facultat es reserva el dret d'assignació de Centre.

Pràcticum X a XIII (4rt curs) : en Hospital o altres Centres.
L'alumnat haurà de triar centres de pràctiques en cada assignatura i la Facultat adjudicarà atenent a aquestes preferències seguint el criteri d'ordre de nota mitjana de l'expedient acadèmic, en la mesura del possible.

L'estudiant podrà consultar la seua assignació a través de l'Aplicació Pràcticum amb uns dies d'antelació a l'inici de les pràctiques.

DOCUMENTACIÓ I REUNIÓ D'ACOLLIDA

Documentació que PORTARÀ l'estudiant cada dia de les seues pràctiques:

 • Carnet d'identificació. S'arreplega en la Consergeria de l'edifici en la setmana anterior a l'inici del primer pràcticum, ensenyant la TIU o el carnet d'identitat. Es recomana estar vacunat/a contra l'Hepatitis B.
 • Full de Control d'Assistència per cada unitat. Descarregar. Passar a la signatura del tutor/a obligatòriament cada dia

Documentació A LLIURAR al Centre de Pràctiques:

 • Compromís de confidencialitat . Descarregar i signar.
 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual . Tràmit online a través de la web del Ministeri de Justícia. Instruccions per obtenir la teu clau PIN (pdf). Haurà de realitzar aquest tràmit a principis de curs.
 • Copia DNI i foto de la mida del carnet  . Només per al centre que ho sol·licite.
 • Acord de Pràctiques . Disponible després de l'assignació en l'Aplicació Pràcticum, apartat "El meu tutor i centre de pràctiques". S'imprimiran per cada assignatura tres exemplars per al seu segell i signatura per part del centre. Una serà per a l'estudiant, una altra per a la Direcció/Docència del centre de pràctiques i una altra per a lliurar a la Facultat en finalitzar tots els Pràcticum.

TERMINI DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ i REUNIÓ D'ACOLLIDA :
Pràctiques del Primer Semestre: Fins al 25/octubre en general (Veure termini, on i a qui en REUNIÓ D'ACOLLIDA )
Pràctiques del Segon Semestre: Veure més a baix en "Reunió d'Acolliment 2º semestre i Documentació"

L'alumnat que en gener no haja lliurat la documentació, no podrà incorporar-se a CAP pràctica.

Reunió d'Acolliment 2º semestre i documentació :

REUNIÓ D'ACOLLIDA: Dia 28 de gener

DOCUMENTACIÓ: Haurà de lliurar-se en la setmana prèvia a l'inici de tots els Practicum delº 2 semestre (28/gener). En alguns centres de pràctiques podrà lliurar-se el mateix dia de la Reunió d'Acolliment. En l'assignació pot haver-hi canvis d'ofici per circumstàncies sobrevingudes, pel que es recomana consultar l'aplicació abans de l'inici de cada període.
Per al Centre Penitenciari de Fontcalent, el professor coordinador ha requerit a l'estudiant (via email en setmanes prèvies) el seu DNI i foto grandària carnet per a poder gestionar el seu permís d'entrada.

Centres de Pràctiques i professorat coordinador

CENTRES DE PRÀCTIQUES

COORDINADOR/A

( Directori PROFESSORAT )

HOSPITAL ALCOI DOMENECH CLIMENT, NURIA
HOSPITAL G.U. ALACANT DOMINGO POZO, MANUELA
HOSPITAL SANT VICENT RUIZ MIRALLES, M. LUISA
HOSPITAL LA PEDRERA (DÉNIA) i HOSPITAL MARINA SALUT MONTANER LOSADA, JOAN MARTIN
HOSPITAL G.U. ELX PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO
HOSPITAL ELDA PERPIÑÁ GALVAÑ, CARMEN
HOSPITAL ORIOLA LLOR GUTIERREZ, LUIS
HOSPITAL SANT JOAN CLEMENT IMBERNON, JOAN
HOSPITAL MARINA BAIXA (LA VILA JOIOSA) MONTANER LOSADA, JOAN MARTIN
HOSPITAL VINALOPOSALUT I HOSPITAL TORREVELLA MONASOR ORTOLÁ, DAVID
CLÍNICA VISTAHERMOSA CASABONA MARTINEZ, MARIA ISABEL
MOBILITAT LILLO CRESPO, MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ALCOI (AT. PRIMÀRIA) LÓPEZ CASANOVA, PABLO
DEPARTAMENT SALUT ALACANT (AT. PRIMÀRIA) DELGADO GARCÍA, BEATRIZ
DEPARTAMENT SALUT SANT JOAN (AT. PRIMÀRIA) C RUZ BONMATI, LORETO

DEPARTAMENT SALUT DÉNIA (AT. PRIMÀRIA) i

DEPARTAMENT SALUT MARINA BAIXA (AT. PRIMÀRIA)

HERNÁNDEZ ABRIL, JOSE MANUEL
DEPARTAMENT SALUT ELX (AT. PRIMÀRIA) ALBERT SABATER, JOSEP AMÍLCAR
DEPARTAMENT SALUT ELX-CREVILLENT (AT. PRIMÀRIA) CARRILLO GARCÍA, M. CONCEPCIÓN
DEPARTAMENT SALUT ELDA (AT. PRIMÀRIA) JIMÉNEZ LÓPEZ, ALFONSO
DEPARTAMENT SALUT ORIOLA (AT. PRIMÀRIA) BELMONTE RIVES, PALOMA
DEPARTAMENT SALUT TORREVELLA (AT. PRIMÀRIA) IBARRA RIZO, MANUELA 
CENTRES DE SALUT PÚBLICA GASCÓN PÉREZ, ENCARNACIÓN
SAMU ( adreça Bases ) GARCIA ARACIL, NOELIA
RESIDÈNCIES (Consellería Igualtat i Polítiques Inclusives) GABALDÓN BRAVO, EVA M.

C. PENITENCIARI FONCALENT

MARTÍNEZ RIERA, JOSE RAMÓN

C. PARÀLISI CEREBRAL

PSIQUIÀTRIC SANTA FAÇ (Dr. Esquerdo)

JULIÁ SANCHÍS, ROCÍO
RESIDÈNCIA PENSIONISTES FERROVIARIS GABALDÓN BRAVO, EVA M. 
LINDE HEALTHCARE (Caider San Juan)  GABALDÓN BRAVO, EVA M.
CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIDA I INSERCIÓ PER A PERSONES SENSE LLAR D'ALACANT MARTÍNEZ RIERA, JOSE RAMÓN
HOGAR PROVINCIAL D'ALACANT GABALDÓN BRAVO, EVA M.
UNIVERSITATS EN L'ESTRANGER / MOBILITAT
(només per a estudiants amb plaça adjudicada en Erasmus, SICUE o No Europea)
LILLO CRESPO, MANUEL

NORMES GENERALS i PROTOCOLS D'ACTUACIÓ


Normes generals
 • Normes generals
 • PROTOCOL del Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient
Protocols de cada centre de práctiques

Avaluació 2018-19

El sistema de seguiment i avaluació de l'estudiant es realitza a través de l'Aplicació Pràcticum. Cada avaluador (estudiant, tutor/a extern i/o professor/a) haurà d'avaluar dins del termini límit establit en l'Aplicació Pràcticum (a la dreta de l'assignatura). Queda exceptuat el Practicum XIV per realitzar-se en primer i segon semestre, que haurà d'avaluar-se dins del següent límit:

Primer semestre (alumnat de 3er curs, grups 3 i 4):
Alumnat el 12/01/2019 - Tutor extern i Professor UA el 15/02/2019

Segon semestre (alumnat de 2n curs, grups 1 i 2):
Alumnat el 22/06/2019 - Tutor extern el 23/06/2019 i Professor UA el 25/06/2019

És important que l'estudiant comprove que el seu tutor/a extern/a i professorat, si escau, hagen realitzat l'avaluació, cas contrari podria aparèixer suspesa l'assignatura.

El professorat procedirà a emplenar actes en el termini corresponent, podent comprovar l'estudiant la qualificació obtinguda en el seu expedient acadèmic d'UACloud.

Assegurança Escolar

En cas d'accident durant el practicum que comporte una assistència sanitària en centres públics o en els centres privats concertats:

Els estudiants menors o igual a 28 anys, estaran coberts per l'assegurança escolar obligatòria  en la matrícula. Hauran d'acudir al servei de preventiva del seu departament al més prompte possible, notificar al centre i al coordinador de pràctiques així com a la Facultat i fer el seguiment complet segons se li indique.  Hauran d'emplenar a més aquest  formulari i lliurar-lo en Secretaria juntament amb el part d'assistència i la carta de l'INSS on es reclama el pagament de l'assistència.

Els estudiants majors de 28 anys estaran coberts en la matrícula per la companyia d'assegurances Mapfre (veure tipus d'assegurança en rebut matrícula). Consulteu el seu protocol d'actuació en cas d'accident.

Normativa UA (art. 15 Assegurances).

Assegurança de responsabilitat civil

La Universitat d'Alacant té subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb renovació anual, per als estudiants que fan pràcticum.

 

 

Facultat de Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Twitter: https://twitter.com/facienciassalud

Facebook: https://www.facebook.com/FacultadCienciasSaludUniversidadAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464