Practiques

MÀSTERS. PRÀCTIQUES EXTERNES

Informació General i específica

 • Normativa general UA
 • PROTOCOL del Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient
 • Centres oferits en el Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes (assignatura 35911): unitats SAMU de la província d'Alacant. El període de realització d'aquestes pràctiques durant el curs 2020-21 comprendrà entre el 29/03/2021 fins al 1/06/2021 per a completar les 180 hores requerides.
  • Els tutors clínics de l'assignatura Pràctiques externes SAMU i urgències hospitalàries seran professionals d'infermeria i medicina que exercisquen la seua labor professional en les unitats assistencials d'urgències hospitalàries i/o extrahospitalàries de la província d'Alacant. Ells seran els referents perquè els nostres estudiants puguen adquirir les competències que integren aquest màster en la presa de decisions clíniques basades en l'evidència i l'aplicació dels algorismes de decisió clínica de cada tipus i/o codi d'actuació en les emergències i catàstrofes.
  • Guia del tutor clínic (Màster o. en emergències i catàstrofes).
 • Centres oferits en el Màster Universtiario en Envelliment Actiu i Salut: Centres dependents de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat.
  • Els tutors de pràctiques seran professionals que exercisquen la seua labor en el nivell de gestió de recursos humans i materials, en els centres concertats, tant sanitaris com soci-sanitaris. Ells seran els referents perquè els nostres estudiants puguen adquirir les competències que comprenen aquest màster en la pràctica quant als aspectes assistencials, de gestió i de promoció de la salut per a i amb la població geriàtrica.
 • Centres oferits en el Màster Universitari en Nutrició i Alimentació: Centres dependents de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat. En l'especialitat de Ciències dels aliments s'introduirà a l'alumnat en el món empresarial a través de pràctiques curriculars en empreses del sector amb les quals s'haja subscrit l'oportú conveni.

Les dates de realització de les pràctiques externes han de ser consultades dins dels horaris del curs acadèmic del Màster corresponent.
 

Una vegada formalitzada la matrícula cada professorat coordinador de l'estudi informarà l'alumnat a través d'una reunió del procediment per a la sol·licitud i assignació de centre de pràctiques.

Per a les pràctiques externes de l'assignatura 35911 del Màster en Emergències i Catàstrofes (assignatura 35911), l'alumnat sol·licitarà centre de pràctiques i es realitzarà tot el seguiment i avaluació a través de l'aplicació Practicum de la Facultat, a la qual accedirà amb el seu email UA i clau. S'indica a continuació els terminis establits en aquest Màster, durant aquest curs 2020-21:

- Sol·licitud de centre de pràctiques: per determinar
- Adjudicació de centre de pràctiques: per determinar
- Límit d'autoavaluació per part de l'alumnat: per determinar
- Límit d'avaluació per part del tutor del centre de pràctiques: per determinar0
- Límit d'avaluació per part del professorat: per determinar

Tot alumnat, prèviament a la realització de les seues pràctiques, haurà d'obtenir la documentació detallada en el següent apartat.

Tot l'alumnat portarà al Centre de Pràctiques:

 1. Declaració responsable COVID. Imprimir l'annex I i lliurar-lo al centre de pràctiques abans de la incorporació.
 2. Compromís de confidencialitat. Descarregar, emplenar, signar i lliurar-ho al centre de pràctiques.
 3. Carnet d'identificació: Imprescindible per a la realització de les pràctiques. L'estudiant podrà arreplegar-lo en la Consergeria de l'edifici de la Facultat o en la Secretaria de la Facultat en la setmana anterior a l'inici de les pràctiques, prèvia presentació de la seua TIU o del DNI / NIE.
 4. Acord de pràctiques: L'acord de pràctiques se signa electrònicament des d'UACloud->e-Administració. Una vegada signat per l'estudiant, li arriba un missatge al tutor extern per a la seua signatura, després de la signatura li arriba un missatge al tutor acadèmic UA per a la seua signatura. Una vegada signat per les tres parts, es podrà descarregar l'acord amb totes les signatures i lliurar-lo al responsable de formació de l'hospital o Director del centre de pràctiques.
 5. Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual .Tràmit online a través de la web del Ministeri de Justícia. Instruccions per a obtenir la teua clau PIN (pdf). Es recomana realitzar aquest tràmit a principis de curs.
 6. Fulla per a la signatura de Control d'Assistència. Arreplegar la signatura del tutor/a obligatòriament cada dia.

- Màster en Nutrició i Alimentació, Especialitat Ciències dels Aliments: l'alumnat deurà a més presentar al tutor acadèmic de l'especialitat i en format lliure la memòria de les pràctiques realitzades, juntament amb l'informe d'avaluació de l'empresa:

- document d'avaluació per part de l'empresa

- document d'avaluació per part del tutor acadèmic

És el professorat responsable de l'assignatura en cada Màster:

Els estudiants menors o igual a 28 anys, estaran coberts pel segur escolar obligatori   en la seua matrícula. En cas d'accident durant el practicum que comporte una assistència sanitària en centres públics o en els centres privats concertats , hauran d'emplenar el  formulari i lliurar-lo en Secretaria juntament amb el comunicat d'assistència i la carta de l'INSS on se li reclama el pagament de l'assistència.

Els estudiants majors de 28 anys estaran coberts en la seua matrícula per una  assegurança dels oferits per la UA com a voluntaris, per a cobrir els possibles accidents derivats del Practicum. Normativa UA (art. 15 Assegurances). Normativa UA (art. 15 Assegurances). En cas d'accident seguiran el mateix procediment que els estudiants menors de 28 anys.

Segons l'article 15 de la NORMATIVA de PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES de la UNIVERSITAT D'ALACANT, les pràctiques curriculars que es realitzen en territori nacional i que comporten situacions d'especial risc hauran d'estar cobertes per una pòlissa d'accidents específica, que tramitarà el Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant, i l'òrgan gestor competent s'assegurarà que així siga, amb caràcter previ a l'inici  de les pràctiques. En aquest sentit, s'informa que la Universitat d'Alacant comunicarà el seu nom i cognoms i número de DNI a l'empresa mediadora d'assegurances: Willis Ibèria Corredoria d'Assegurances S.A. i aquesta a la companyia d'assegurances amb la qual la Universitat d'Alacant contracte l'assegurança per a la realització de pràctiques curriculars externes. Aquest segur no té cost per a l'estudiant.

Per al cas concret del Màster O. en Emergències i Catàstrofes (D096), donada l'especificitat de determinades pràctiques, la Universitat d'Alacant ha subscrit un segur addicional tant per a l'alumnat com per al professorat. A continuació, us facilitem els documents d'interès:

-Protocol d'actuació en cas d'accident

-Part de comunicació d'accidents

-Pòlissa d'assegurança per a estudiants

La Universitat d'Alacant té subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb renovació anual, per a aquells estudiants que realitzen pràctiques.

PROGRAMA MILLORA LA TEUA INSERCIÓ LABORAL

Activitats de Formació coordinades pel Centre d'Ocupació de la UA:
2020-21 Taller de cerca de pràctiques externes