Saltar apartados

Practiques

Informació General i específica

 

Normativa

 • Normativa general UA
 • PROTOCOLdel Sistema Nacional de Salut pel qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient

Centres de pràctiques, data de realització i perfil de tutors externs

 • Centres ofertats en el Máster Universitari en Emergències i Catàstrofes (assignatura 35911): unitats SAMU de la província d'Alacant. El periode de realització d'aquestes pràctiques durant el curs 2019-20 comprendrà entre el 01/04/2020 fins al 31/05/2020 per a completar les 180 hores requerides.
  • Els tutors clínics de l'assignatura Pràctiques externes SAMU i urgències hospitalàries seran professionals d'infermeria i medicina que exercisquen la seua labor professional en les unitats assistencials d'urgències hospitalàries i/o extrahospitalàries de la província d'Alacant. Ells seran els referents perquè els nostres estudiants puguen adquirir les competències que integren aquest màster en la presa de decisions clíniques basades en l'evidència i l'aplicació dels algorismes de decisió clínica de cada tipus i/o codi d'actuació en les emergències i catàstrofes.
  • Guia del tutor clínic (Màster u. en emergències i catàstrofes).
 • Centres oferits en el Màster Universitari en Envelliment Actiu i Salut: Centres depenents de la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Consellería de Sanitat.
  • Els tutors de pràctiques seran professionals que exercisquen la seua labor en el nivell de gestió de recursos humans i materials, als centres concertats, tant sanitaris com  soci-sanitaris. Ells seran els referents perquè els nostres estudiants puguen adquirir les competències que comprenen aquest màster en la pràctica als aspectes assistencials, de gestió i de promoció de la salut per a i amb la població geriátrica.
 • Centres oferits en el Màster Universitari en Nutrició i Alimentació: Centres depenents de la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Consellería de Sanitat. En l'especialitat de Ciències dels aliments s'introduirà a l'alumnat al món empresarial a través de pràctiques curriculars en empreses del sector amb les quals s'haja subscrit l'oportú conveni.

Les dates de realització de les pràctiques externes han de ser consultades dins dels horaris del curs acadèmic del Màster corresponent.

Gestions de l'estudiant. Selecció i adjudicació de plaçes

Una vegada formalitzada la matrícula cada profesorado coordinador de l'estudi informarà a l'alumnat a través d'una reunió del procediment per a la sol·licitud i assignació de centre de pràctiques.

Per a les pràctiques externes de l'assignatura 35911 del Màster en Emergències i Catàstrofe , l'alumnat sol·licitarà centre de pràctiques i es realitzarà tot el seguiment i avaluació a través de l'aplicació Practicum de la Facultat, a la qual accedirà amb el seu email UA i clau. S'indica a continuació els terminis establits en aquest Màster, durant aquest curs 2018-19:

- Sol·licitud de centre de pràctiques: del 19/02/2020 al 27/02/2020
- Adjudicació de centre de pràctiques: xx/xx/xxxx
- Límit d'autoavaluació per part de l'alumnat: 04/06/2020
- Límit d'avaluació per part del tutor del centre de pràctiques: 08/06/2020
- Límite de evaluación por parte del profesorat: 11/06/2020

Tot l'almunat, prèviament a la realització de les seues pràctiques, haurà d'obtenir la documentació detallada en el següent apartat.

Documentació a arreplegar per l'alumnat

Tot l'alumnat portarà al Centre de Pràctiques:

 1. Carnet d'identificació: Imprescindible per a la realització de les pràcticques. L'estudiant podrà arreplegar-ho en la Consergeria de l'edifici o en la Secretaria de la Facultat en la setmana anterior a l'inici de les pràctiques, ensenyant la TIU o el carnet d'identitat.
 2. Acord de pràctiques: L'acord de pràctiques se signa electrònicament i s'obté des de l'aplicació e-administració d'UA_Cloud/Campus virtual. Des de secretaria de facultat s'avisarà als estudiants quan la signatura de l'acord estiga disponible. En el cas del Màster en Emergències i Catàstrofes, l'alumnat el tindrà disponible després de l'adjudicació de centre en l'aplicació Practicum de la Facultat. 
 3. Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual . Tràmit online a través de la web del Ministeri de Justícia. Instruccions per obtindre la teu clave PIN (pdf).Es recomana realitzar aquest tràmit a principis de curs. Es podrà autoritzar al Centre de Pràctiques perquè obtinga aquesta informació del Ministeri, per a açò haurà de signar Autorització i enviar al Centre de Pràctiques.
 4. Fulla per a la Signatura de Control d'Assistència

-Màster en Nutrició i Alimentació, Especialitat Ciències dels Aliments: l'alumnat haurà de presentar al tutor acadèmic de l'especialitat i en format lliure la memòria de les pràctiques realitzades, juntament amb l'informe d'avaluació de l'empresa.

-document d'avaluació per part de l'empresa

-document d'avaluació per part del tutor acadèmic

Professorat coordinador de pràctiques

És el professorat responsable de l'assignatura en cada Màster:

Segur Escolar

Els estudiants menors o igual a 28 anys, estaran coberts pel segur escolar obligatori   en la seua matrícula. En cas d'accident durant el practicum que comporte una assistència sanitària en centres públics o en els centres privats concertats, hauran d'emplenar el  formulari i lliurar-ho en Secretaria juntament amb el part d'assistència i la carta de l'INSS on se li reclama el pagament de l'assistència.

Els estudiants majors de 28 anys estaran coberts en la seua matrícula per la Companyia de Segurs Mapfre per a cobrir els possibles accidents derivats del Practicum. Normativa UA (art. 15 Assegurances). En cas d'accident seguiran el mateix procediment que els estudiants menors de 28 anys.

Segons l'article 15 de la NORMATIVA de PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES de la UNIVERSITAT D'ALACANT, les pràctiques curriculars que es realitzen en territori nacional i que comporten situacions d'especial risc hauran d'estar cobertes per una pòlissa d'accidents específica, que tramitarà el Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant, i l'òrgan gestor competent s'assegurarà que així siga, amb caràcter previ a l'inici  de les pràctiques. En aquest sentit, s'informa que la Universitat d'Alacant va a comunicar el seu nom i cognoms i nombre de DNI a l'empresa mediadora d'assegurances: Willis Iberia Corredoria d'Assegurances S.A. i aquesta a la companyia d'assegurances amb la qual la Universitat d'Alacant contracte el segur per a la realització de pràctiques curriculars externes. Aquest segur no té cost per a l'estudiant.

Per al cas concret del Màster U. en Emergències i Catàstrofes (D096), per motiu de l'especificitat de determinades pràctiques, la Universitat d'Alacant ha subscrit un segur addicional tant per a l'alumnat com per al professorat. A continuació, us facilitem els documents d'interès:

-Protocol d'actuació en cas d'accident

-Part de comunicació d'accidents

-Pòlissa de segur per a estudiants

Segur de responsabilitat civil

La Universitat d'Alacant té subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb renovació anual, per a aquells estudiants que realitzen pràctiques.

 

Facultat de Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Twitter: https://twitter.com/facienciassalud

Facebook: https://www.facebook.com/FacultadCienciasSaludUniversidadAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464