Comissió Acadèmica muics

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT

- Presideix: Oliver Roig, Antonio (coordindor acadèmic)

- Representant equip decanal: Vives Cases, Carmen

- PAS: Ruiz Soler, Alejandro B. (secretari)

- Vocals: De la Cuesta Benjumea, Carmen; Cabrero García, Julio; Pereyra Zamora, Pamela E., Carlos; Lozano Casanova, Mar (alumnat)

Competències:

  • Realitzar un seguiment global de la titulació.
  • Selecció i baremació d'estudiants preinscrits en la titulació, segons procediment preestablit.
  • Resolució de conflictes.
  • Canalitzar i informar als òrgans competents les propostes formulades des de l'alumnat de la titulació, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels ensenyaments del Centre.
  • Plantejar els sistemes d'avaluació i elevar propostes a la direcció del Centre perquè, per part d'aquesta, s'adopten les decisions que milloren la qualitat de la titulació i les taxes de graduació, d'abandó i eficiència contemplades en l'Annex I del RD 1393/2007.
  • Desenvolupament d'informe anual d'avaluació de la qualitat, així com realitzar el seguiment de les mesures de millora en el cas oportú.
  • Vetlar per la qualitat i la integritat científica dels Programes de Màster i la seua millora.