Comissió Garantía de la Qualitat

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT

Presidenta: Sánchez San Segundo, Miriam

Secretari: Tuells Hernández, José V.

PAS: Alegría Rosa, Serafín

Vocals: Vives Cases, Carmen; Gabaldón Bravo, Eva Mª; Sospedra López, Mª Isabel; Juliá Sanchís, Rocío; Martínez Sanz, José Miguel; Albaladejo Blázquez, Natalia; Hurtado Sánchez, José Antonio; Noreña Peña, Ana Lucía; Santos Ruiz, Ana; Lax Zapata, Pedro; Ortiz Moncada, Mª Rocío; Pérez Gopar, Inés; González Rodríguez, Estela; Davó Blanes, Mª Carmen; Perpiñá Galvañ, Juana; Oliver Roig, Antonio; Solano Ruiz, Mª Carmen; Fernández Alcántara, Manuel; Arques Castelló, José Antonio

Competències: 

La Comissió de Garantia de la Qualitat del Centre és un òrgan que participa en les tasques de planificació, coordinació i seguiment del SGIC, actuant a més com un dels vehicles de comunicació interna de la política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema.

  • Verificar la planificació del SGIC del Centre, per a garantir que es cobrisquen els requisits generals del Manual de SGIC de la UA i els establits en les guies de verificació i certificació corresponents.
  • Col·laborar en la difusió de la informació relacionada amb la Política de Qualitat i objectius generals del Centre, emeses des de l'Equip Directiu, al conjunt del Centre.
  • Fer el seguiment de l'execució de processos per a aconseguir els objectius de qualitat establits i fer una valoració de la seua eficàcia a través dels indicadors que s'hi associen.
  • Emetre opinió sobre els projectes de modificació de l'organigrama del Centre.
  • Controlar l'execució de les accions correctives i/o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del SGIC, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions i, en general, de qualsevol projecte o procés que no tinga assignat específicament un responsable per al seu seguiment.
  • Estudiar i, si escau, plantejar propostes de millora del SGIC suggerides pels restants membres del Centre.
  • Decidir la periodicitat i durada, dins del seu àmbit de competència, de les campanyes de recollida d'enquestes de mesura de satisfacció dels grups d'interès.
  • Proposar criteris per a la consideració de les propostes de millora que es deriven dels resultats de les enquestes de satisfacció.

Programa AUDIT