Junta de Facultat

JUNTA DE FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Membres de la Junta de la Facultat des del 22/05/2019

Delegació de Vot

 

La Junta de la Facultat és l'òrgan de govern del centre al qual correspon adoptar les decisions bàsiques que afecten l'activitat docent i administrativa de la facultat, així com les decisions normatives internes que no siguen competència d'altres òrgans universitaris.

Corresponen a la junta de Facultat de Ciències de la Salut les següents competències:

a) Aprovar les directrius d'actuació del centre, en el marc de la programació general de la Universitat.

b) Aprovar la memòria de gestió de l'equip decanal i dels restants òrgans de govern del centre.

c) Impulsar peticions de creació o supressió de titulacions.

d) Elaborar les propostes de plans d'estudis o les seues modificacions.

e) Organitzar i coordinar les activitats docents del centre.

f) Aprovar la proposta de pressupost del centre i la liquidació de comptes d'aquest.

g) Establir i designar la comissió que elaborarà les propostes de reglaments i normatives pròpies de la Facultat de Ciències de la Salut per a la seua aprovació o modificació per l'òrgan col·legiat que corresponga.

h) Establir i designar els integrants de les comissions de la facultat i ratificar els acords que adopten aqueixos òrgans col·legiats.

i) Emetre informe previ sobre el nombre màxim d'alumnes que

poden cursar estudis en les titulacions del centre.

j) Emetre informe previ sobre l'establiment de criteris per a la realització de proves de selecció de l'alumnat.

k) Proposar el nomenament de doctor o doctora honoris causa, així com els premis i distincions que siguen de la seua competència.

l) Emetre informe preceptiu sobre les propostes de creació, modificació o supressió de departaments i seccions departamentals adscrits o que es propose adscriure al centre o dels seus àmbits de coneixement que, si escau, es determinen reglamentàriament.

m) Proposar al Consell de Govern l'adscripció de les assignatures als departaments d'acord amb els plans d'estudis i la normativa interna de la universitat.

n) Elevar al Consell de Direcció, per a la seua consideració pel Consell de Govern els criteris d'assignació de professorat a les titulacions i ensenyaments que s'impartisquen en el centre, amb la finalitat de millorar la qualitat docent.

o) Convocar les eleccions per a la renovació del claustre de facultat, amb una antelació mínima d'un mes a la data d'expiració del mandat de la renovació del qual es tracte, fixant la data de celebració i el termini de presentació de candidatures.

p) Informar preceptivament sobre els conflictes que se susciten entre departaments i àrees de coneixement relatius a l'adjudicació de docència en els plans d'estudis del centre.

q) Proposar l'aprovació del reglament de règim intern i normatives pròpies, que hauran de comptar amb l'informe favorable del Claustre de la Facultat, en aquells continguts que l'afecten.

r) Aprovar el reglament intern de la delegació d'alumnes.

s) Qualsevol altra que siga atribuïda per l'Estatut de la Universitat d'Alacant, el present reglament o la resta de normes aplicables

.