Pla Accio Tutorial

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Responsable: Rocío Juliá Sanchís

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) pretén proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. L'acció tutorial proporcionada pel PAT dóna resposta a dues necessitats prioritàries de l'alumnat universitari: d'una banda, el seu acolliment i inclusió en el context universitari; i, per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

El PAT es considera com una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat, que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els seus centres. Es destina a la millora de la qualitat educativa, en oferir un servei d'acompanyament, assessorament i de tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant.

Dins de l'acció tutorial, destaquen tres processos clau d'implementació del PAT:

  • En el moment d'ingrés en la Universitat, l'acolliment i l'adaptació.
  • Durant els anys de permanència, assessorament i tutorització acadèmica i personal.
  • En finalitzar els estudis, assessorament i tutorització centrada en el futur acadèmic i/o laboral.

L'estructura PAT de cada centre compta amb una coordinadora o coordinador i un equip tutorial específic.

S'organitza al voltant de la figura d'un tutor/a, que és un professor/al fet que actuarà amb un grup determinat d'estudiants en sessions col·laboratives i individuals a través d'UACloud (apartat "Treball en Grup"). L'alumnat haurà d'entrar en aquest apartat per a veure el material i les reunions a les quals siga convocat.

Inscripció: A través d'UACloud.

Termini d'inscripció: Durant el termini de matrícula.

Compromís: Una vegada inscrit/a hauràs d'assistir a les reunions que el teu tutor/a convoque a través del Treball en Grup d'UACloud.

Tutor/a: Relació de tutors del curs 2020-21. Es podrà consultar el/la tutor/a assignat, després del període de matrícula, en UACloud.

Per al professorat: Publicada Resolució definitiva del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa per a formar part de l'Equip del Programa d'Acció Tutorial (PAT-I 3CE) per al curs 2020/2021. Disponible en https://web.ua.es/es/ice/tutorial/convocatoria.html

MÉS INFORMACIÓ

ACTIVITATS DURANT EL CURS:

Jornada de formació inicial per a estudiants de nou ingrés:

Jornada d'Orientació al practicum: sessió virtual

  • Dia 19/04/2021 a les 14.30 h (Practicum XIV)
  • Dia 23/04/2021 a les 14.30 h (Practicum VII)

Jornada d'Orientació laboral

 

  • 08/09/2016 Jornada de Formació inicial a l'alumnat de nou ingrés
  • Jornada d'Orientació al Practicum del Grau en Infermeria (09/09/2016 assignatures 3er i 4t curs i 12/09/2016 assignatures de 2n curs)