Saltar apartados

trasllat

ADMISIÓ A ESTUDIS DE GRAU per continuació d'estudis (trasllat d'expedient)

 • Resolució provisional Grau Infermeria.
 • Resolució DEFINITIVA Grau Infermeria
 • Resolució provisional Grau Nutrició Humana i Dietètica.
 • Resolució DEFINITIVA Grau Nutrició Humana i Dietètica.

 

 • DESCRIPCIÓ

És el procediment mitjançant el qual es regula l'accés d'un/a estudiant que ja va iniciar estudis universitaris, no els va finalitzar i desitja continuar estudiant els mateixos estudis o uns altres, en la mateixa o en una altra Universitat.

 • NOMBRE DE PLACES

Grau en Infermeria: 10 estudiants
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 10 estudiants

 • REQUISITS

Els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta facultat, podran ser admesos/as si reuneixen els següents dos requisits:

a) Que se li reconeguen almenys 30 crèdits en els estudis de grau en el qual sol·licita l'admissió. (Taules parcials de reconeixement de crèdits Grau Infermeria - Grau en Nutrició Humana i Dietètica).

b) Tenir una qualificació igual o superior a la de l'última persona admesa en preinscripció en aquesta universitat per a aqueix estudi pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual sol·licite l'admissió. Notes de tall.

En el cas que queden vacants, s'aplicarà el següent barem a aquelles peticions que reunisquen el requisit a) però no reunisquen el requisit b) anterior.

 • VALORACIÓ D'AQUESTES SOL·LICITUDS

Puntuació màxima que es pot aconseguir: 30 punts

Criteris de baremación:

1. Nota d'accés a la universitat dels estudis que cursa actualment (de 0 a 14 punts).

2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (assignatures superades) dels estudis universitaris que el/l'estudiant està cursant actualment.

Nota mitjana d'aprovat (5-6,99):             2 punts

Nota mitjana de notable (7-8,99):           5 punts

Nota mitjana d'excel·lent (9-10):             8 punts

3. Per procedir dels mateixos estudis de Grau d'una universitat no situada en la província d'Alacant: 3 punts.

4 Fins a 5 punts per motius al·legats per al canvi de titulació/universitat degudament justificats. Es considerarà especialment: canvi de residència per motius laborals, violència de gènere que aconselle un canvi d'universitat i uns altres similars. No es tindran en compte nous motius que s'al·leguen després del tancament del termini de sol·licituds.

 • ADJUDICACIÓN DE LES PLACES

L'adjudicació de les places disponibles es realitzarà d'acord amb la puntuació obtinguda per cada estudiant.

Els qui no resulten admesos/as per aquest procediment podran sol·licitar l'accés pel procés general de Preinscripció de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (primera quinzena mes de juny).

Observacions:

Per al càlcul del reconeixement de crèdits i de la nota mitjana de l'expedient es tindrà en compte únicament les qualificacions que figuren en el certificat acadèmic que aporte l'estudiant en el moment de la sol·licitud. Per tant, en cap cas es valoraran qualificacions obtingudes o presentades després del tancament del termini de sol·licituds.

No obstant això, en el cas de ser admès/a i realitzar la matricula, podrà sol·licitar, en el termini oficial que s'establisca, el reconeixement de noves assignatures que haja superat en la seua titulació d'origen.

Les sol·licituds de plaça d'estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya es resoldran sempre que se'ls reconeguen almenys 30 crèdits. Aquestes sol·licituds seran resoltes juntament amb les sol·licituds presentades per estudiants amb estudis universitaris parcials espanyols.

 • SOL·LICITUDS

Es realitzaren a través del formulari de sol·licitud. Tota la documentació s'ha de presentar en format pdf en els apartats destinats per a açò del formulari.
Termini: del 15 de març al 15 de maig.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Per a estudiants procedents d'universitats espanyoles:
 • Formulari de sol·licitud.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Còpia del Certificat acadèmic personal, amb les qualificacions obtingudes en la universitat d'origen.
 • Còpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
 • Còpia del pla d'estudis d'origen.
 • Còpia de la documentació que justifique els motius al·legats en la sol·licitud de canvi de titulació/universitat.
Per a estudiants procedents d'universitats estrangeres:
 • Formulari de sol·licitud.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Còpia del Certificat acadèmic personal, amb les qualificacions obtingudes en la universitat d'origen. Incloure barem de qualificacions.
 • Còpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
 • Còpia del pla d'estudis d'origen segellat per la universitat d'origen.
 • Còpia dels programes de les assignatures (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les quals sol·licita reconeixement, segellats per la universitat d'origen.
 • Còpia de la documentació que justifique els motius al·legats en la sol·licitud de canvi de titulació/universitat.

La documentació amb idioma diferent del castellà ha d'anar traduïda, per traductor jurat, i  degudament legalitzada.

L'estudi de sol·licituds de reconeixement de crèdits des d'estudis estrangers, comporta l'abonament de 143,73 €  de taxes, independent de l'import de les taxes que supose el reconeixement de crèdits en l'expedient de destinació per a aquells estudiants que siguen admesos/as i es matriculen. El rebut es facilitarà en Secretaria.

Informació general sobre reconeixement de crèdits

 •  RESOLUCIÓ PROVISIONAL

La resolució provisional es publicarà en aquesta web el 14 de juny i assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants.

 • RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Finalitzat el termini de reclamacions a la resolució provisional, es publicarà en aquesta web la resolució definitiva, que assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants.

En la reunió a la que s'ha convocat a les persones admeses, la facultat comunicarà la resolució favorable i informe dels crèdits reconeguts.

 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS una vegada admès en l'estudi

Perquè aquests crèdits figuren en l'expedient, el/l'estudiant haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits a incorporar. Excepció: Instrucció per a l'aplicació de l'art. 12 de la Llei 5/2013 de 23 de desembre.

L'impagament d'aquests crèdits suposarà la inadmissió a l'estudi sol·licitat.

Normativa general sobre reconeixement de crèdits

Tràmit a realitzar per al reconeixement de crèdits.

 

Secretaria Facultat Ciències de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3512

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464